Finance-Anketa.cz » Velká finanční anketa!

Impressum

LIFESTYLE ISV s.r.o.
Domažlická 3
130 00 Praha 3

Ředitel
Petr Váňa

Tel.: +420 225 384 100
E-Mail: info@lifestyle-anketa.cz
Internet: www.lifestyle-anketa.cz

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82302
IČ: 26439450
DIČ: CZ26439450

Disclaimer / Vyloučení odpovědnosti:

1. Obsah nabídky online.
Provozovatel stránek nepřebírá zodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Provozovatel stránek nenese jakoukoli zodpovědnost za materiální nebo nemateriální škody, způsobené využíváním nebo nevyužíváním poskytovaných informací, resp. využíváním chybných a neúplných informací, pokud nejsou prokazatelně způsobeny úmyslným zaviněním nebo hrubým porušením pravidel ze strany provozovatele. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Provozovatel stránek si vyhrazuje právo pozměnit, doplnit či bez předchozího upozornění zrušit části stránek nebo úplnou nabídku, nebo zpřístupnění stránek částečně nebo definitivně ukončit.

2. Odkazy a linky/prokliky
Při přímých nebo nepřímých odkazech na cizí webové stránky („hyperlinky/prokliky“), za něž provozovatel stránek nemá zodpovědnost, ručí provozovatel stránek pouze v případě, že znal jejich obsah a technicky měl zřejmě možnost zabránit jejich využití, jestliže jejich obsah byl v rozporu se zákonem. Provozovatel stránek výslovně prohlašuje, že v době zprovoznění odkazů mu nebyly známy nelegální obsahy stránek, na něž odkazuje. Na současné a budoucí utváření, obsah a autorství stránek na něž provozovatel odkazuje, či které jsou propojeny se stránkami provozovatele, nemá provozovatel nijaký vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerých obsahů stránek, na něž odkazuje a které budou po zprovoznění odkazu pozměněny. Toto ustanovení se týká veškerých odkazů i zápisů třetích osob v knize hostů, diskusních fórech a na e-mailových seznamech na stránkách, jež zřídil a založil provozovatel. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, způsobené využitím, nebo nevyužitím takto nabízených informací, ručí výlučně provozovatel stránek, na něž bylo odkázáno a nikoli ten, kdo na takovéto stránky pouze odkázal.

3. Autorské právo a právo ochranné známky
Provozovatel stránek respektuje ve všech publikacích autorská práva používaných grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů a využívá jím vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty, případně grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty nechráněné licencemi. Veškeré ochranné známky užívané v internetové nabídce podléhají bez jakéhokoli omezení platnému zákonu o ochranných známkách a zákonu na ochranu autorských práv stávajících zapsaných majitelů. Z pouhého použití není možno vyvozovat, že ochranná známka není chráněna právem třetí osoby! Copyright za zveřejněné, provozovatelem stránek vytvořené objekty náleží provozovateli stránek. Rozmnožování nebo použití těchto grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu provozovatele stránek povoleno.

4. Ochrana osobních údajů
Pokud má uživatel možnost v rámci internetové nabídky zadávat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), poskytuje je dobrovolně. Využití a platba za veškeré nabízené služby jsou možné – pokud je to technicky proveditelné a přijatelné – i bez uvedení těchto údajů, resp. za uvedení anonymních údajů nebo pseudonymu. Třetím osobám není povoleno využívat kontaktní údaje nebo srovnatelné údaje jako poštovní adresy, telefonní či faxová čísla a e-mailové adresy uveřejněné v rámci tiráže pro zasílání výslovně nevyžádaných informací. Proti odesilateli takzvaných spamů budou při porušení tohoto zákazu podniknuty příslušné právní kroky.

5. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je součástí internetové nabídky, na níž je na tyto stránky odkaz. Pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, nebo neúplně odpovídají platné právní úpravě, zůstávají obsahy ostatních částí dokumentu a jejich platnost nedotčeny.

© LIFESTYLE ISV s.r.o; Praha, 2008-2017, all rights reserved.